A+ / A-

Кеш хипотекарен кредит

Хипотекарниот кредит на Охридска банка е ненаменски, потрошувачки кредит, со поголеми износи и подолг рок на отплата.

За кого е наменет?

Хипотекарниот кредит е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, клиенти на Охридска банка.

Максимален износ

50.000 ЕУР/3.000.000 МКД

Рок на отплата

До 240 месеци за девизен хипотекарен кредит
До 120 месеци за денарски хипотекарен креит

Каматна стапка

 

 Хипотекарен кредит со девизна клаузула

 1. Хипотекарен кредит со девизна клаузула со максимален рок 15 години 

 Каматната стапка е фиксна за првите три години, а потоа варијабилна (фиксна маргина +6М ЕУРБИОР), од 5,95% за кредити со кредитно животно осигурување  до 7,25% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматната стапка по истекот на првите три години е варијабилна, од 6,25% + 6м стапка на ЕУРИБОР (EURIBOR) за кредити со кредитно животно осигурување до 7,25% +6м ЕУРИБОР (EURIBOR) за кредити без кредитно животно осигурување, а во секој случај по 3тата година каматната стапка не може да биде пониска од 6,25% за кредити со кредитно животно осигурување и максимум до 7,25% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.  

2. Хипотекарен кредит со девизна клаузула со максимален рок 20 години 

Каматната стапка е фиксна за првите пет години, а потоа варијабилна (фиксна маргина + 6М ЕУРИБОР) , од 6,25% за кредити со кредитно животно осигурување  до 7,50% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматната стапка по истекот на првите пет години е варијабилна, од 6,25% + 6м стапка на ЕУРИБОР (EURIBOR) за кредити со кредитно животно осигурување до 7,50% +6м ЕУРИБОР (EURIBOR) за кредити без кредитно животно осигурување, а во секој случај по 5тата година каматната стапка не може да биде пониска од 6,25% за кредити со кредитно животно осигурување и максимум 7,50% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.

Денарски хипотекарен кредит

Каматната стапка е фиксна за првите 3 години, а потоа варијабилна, од 6,75% за кредити со кредитно животно осигурување до 7,75% за кредити без кредитно животно осигурување . Каматната стапка по истекот на првите три години е варијабилна, од 6,75% +6м стапка на СКИБОР (SKIBOR) за кредити со кредитно животно осигурување до 7,75% + 6м стапка на СКИБОР (SKIBOR) за кредити без кредитно животно осигурување, а во секој случај каматната стапка не може да биде пониска од 6,75% за кредити со кредитно животно осигурување и максимум 7,75% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.

 

Валута

МКД со девизна клаузула/МКД

Административен трошок

Од 1% до 2% од износот на кредитот, минимум 100 ЕУР.

Административниот трошок е различен за различни клиентски групи.

 

Предвремена отплата

2%

0% за клиенти со повластени услови

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари и трошок за одржување на трансакциска сметка 29 МКД месечно (за пензионери трошокот за одржување на трансакциска сметка изнесува 20 МКД месечно), трошок за апликација 0 МКД и трошок за проценка 0 МКД во период од 01.04 до 31.07.2017, нотарски трошоци и трошоци за осигурување на недвижен имот од сите ризици.

Критериуми

 • За месечни примања >30.000 МКД соодносот ануитет/плата ½. За месечни примања < 30.000 МКД од 1/3 до 1/2 во зависност од клиентската група
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

 • Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот.

Обезбедување

 • Административна забрана и меница од барателите.
 • Хипотека на недвижен имот во сооднос 1,4:1 спрема кредитот 
 • Осигурување на недвижен имот

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта,
 • потврда за висина на примања,
 • за вработени во приватни фирми обрзец, ПДД МП за последните 3 месеци.

 

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за хипотекарен кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби