A+ / A-

Кеш експрес денарски кредит

За кого е наменет?

Кредитот кеш експрес е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка.

Максимален износ

900.000 МКД

Рок на отплата

До 95 месеци

Каматна стапка

Каматната стапка е фиксна за првата година, од 5,75% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 7,10%); до 8,00% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 8,92%). Каматната стапка во останатиот период е променлива по одлука на Банката, a во моментов изнесува од 8,25% за кредити со кредитно животно осигурување до 10,00% за кредити без животно осигурување. Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување. 

 

Валута

МКД

Административен трошок

од 1% до 2% административен трошок во зависност од клиентската група

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари, трошок за апликација 200 МКД, трошок за одржување на трансакциската сметка 26 МКД месечно.

Предвремена отплата

Без провизија за предвремена отплата.

Услови за рефинансирање

Корисникот на кредитот може да го рефинансира кредитот со нов кеш експрес кредит од Охридска банка АД Скопје во кој случај е обврзан  да плати провизија во износ од  2000 МКД доколку не исполнува еден од  следните услови: времето поминато од ставање во отплата на постоечкиот кредит предмет на рефинасирање до моментот на рефинасирањето заедно со рокот на враќање на новиот кредит да изнесува  повеќе од 95 месеци и/или  износот на новиот кредит да биде зголемен за помалку од 25% од делот кој ќе биде предмет на рефинасирање


Критериуми

 • За месечни примања >30.000 МКД, соодносот ануитет/плата ½. За месечни примања <30.000 МКД од 1/3 до 1/2 во зависност од клиентската група
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот.

Обезбедување

  За кредити до 600.000 МКД - без жирант и без солемнизиран договор*  
  За кредити од 600.000 -900.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • Административна забрана и меница од барателите.
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции и млади пензионери до 58 години, за кредит до 600.000 МКД и до 95 месеци - без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит од 600.000 МКД-900.000 МКД- 1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 2 и останати пензионери, за кредит до 480.000 МКД без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит над 480.000 МКД -1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 3, за кредит до 300.000 МКД - без жиранти; за кредит над 300.000 МКД - 1 жирант.
 • За останати клиенти, 1 жирант.

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта.
 • потврда за висина на примања.
 • за вработени во приватни фирми, обрзец ПДД МП за последните 3 месеци.

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за потрошувачки кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови

Репрезентативен пример:

Репрезентативен пример

Период на отплата и износ на месечна рата МКД

Вкупен износ на кредит МКД со КЖО***

6 месеци

12 месеци

36 месеци

60 месеци

84 месеци

 95 месеци

30.000

5.091

2.589

921

588

447

406

60.000

10.183

5.178

1.841

1.177

894

813

180.000

30.549

15.534

5.524

3.530

2.681

2.438

300.000

50.914

25.890

9.206

5.883

4.469

4.063

480.000

81.463

41.423

14.730

9.413

7.151

6.500

600.000

101.829

51.779

18.413

11.766

8.938

8.125

 

*** Во пресметката на ратата земена е предвид фиксната каматна стапка важечка за првата година, а во останатиот период каматната стапка е променлива по одлука на Банката. Во пресметката е вклучена и 0,85 % премија за кредитно животно осигурување.

 

Обезбедување:
До 900.000 МКД без жиранти, со солемнизација на договор*

▪ Меница
▪ до 300.000 МКД и до 60 месеци – без жиранти;
▪ над 300.000 МКД или повеќе од 60 месеци – еден жирант.

 

СВТ од 6,81%
Административен трошок од 0% осигурителната премија за кредитно животно осигурување изнесува 0,85% годишно од износот на кредитот (од 74 - 20.844 мкд). Вкупен износ што го плаќа потрошувачот од 30.628 до 1.241.930 мкд.

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби