A+ / A-

Нај Нај кеш денарски кредит

За кого е наменет?

Нај Нај кеш кредитот  е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка.

Максимален износ

1 200.000 МКД

Рок на отплата

До 95 месеци

Каматна стапка

Каматната стапка е фиксна и загарнтирана за целото времетраење на кредитот. Со цел да бидеме транспарентни кон клиентите и да излеземе во пресрет на сите нивни потреби, на располагање се следните три понуди:

-Понуда 1: фиксна КС за 12 месеци + фиксна КС од 13 до 95 месеци;

Каматната стапка е фиксна за првата година, од 5,75% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 7,10%); до 8,00% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,71%). Каматната стапка од 13 до 95 месец е фиксна и изнесува 8,45% за кредити со кредитно животно осигурување до 10,00% за кредити без животно осигурување. (СВТ 9,71%)

- Понуда 2: фиксна КС за 24 месеци + фиксна КС од 25 до 95 месеци;

Каматната стапка е фиксна за првите 24 месеци, од 6,10% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 7,49%); до 7,95% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,9%). Каматната стапка од 25. до 95. месец е фиксна и изнесува 8,25% за кредити со кредитно животно осигурување до 9,75% за кредити без животно осигурување. (СВТ од 9,90%)

- Понуда 3: фиксна КС за 48 месеци + фиксна КС од 49 до 95 месеци;

Каматна стапка е фиксна за првите 48 месеци, од 6,45% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 7,85%); до 8,95% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,54%). Каматната стапка од 48 до 95 месец е фиксна и изнесува 7,75% за кредити со кредитно животно осигурување до 9,45% за кредити без животно осигурување. (СВТ од 9,54%)


Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.


Валута

МКД

Административен трошок

1%-2% од износот на кредитот, во зависност од клиентската група.

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари, трошок за апликација 200 МКД, трошоци за проверка на досие 200 МКД, трошок за одржување на трансакциската сметка 29 МКД месечно (за пензионери трошокот изнесува 20 денари), провизија за проверка во Македонско кредитно биро 300 МКД.

Предвремена отплата

Без провизија за предвремена отплата.

Услови за рефинансирање

Провизија за рефинансирање на постоечки Кеш експрес кредити со нов Кеш експрес кредит во ОБСГ изнесува 2 000 МКД доколку:

 • времето поминато од ставање во отплата на постоечкиот кредит предмет на рефинансирање до моментот на рефинансирањето заедно со рокот на враќање на новиот кредит изнесува повеќе од 95 месеци и/или
 • износот на новиот кредит е зголемен за помалку од 25% од делот кој ќе биде предмет на рефинансирање


Критериуми

 • За месечни примања >30.000 МКД, соодносот ануитет/плата ½. За месечни примања <30.000 МКД од 1/3 до 1/2 во зависност од клиентската група
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 71 години.

Исплата

Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот.

Обезбедување

  За кредити до 750.000 МКД - без жирант и без солемнизиран договор*  
  За кредити од 750.001 -1 200.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • Административна забрана и меница од барателите.
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции, пензионери, за клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 1 и Тип 2, за кредит до 750.000 МКД - без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит од 750.001 МКД-1 200.000 МКД- 1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 3, останати клиенти на платен список, иматели на сметка и клиенти вработени на определено време повеќе од 1 година, за кредит до 300.000 МКД без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит над 300.001 МКД до 900.000 МКД -1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти вработени на определено време помалку од една година, за кој било износ на кредит задолжително е да се обезбеди жирант.

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта.
 • потврда за висина на примања.
 • за вработени во приватни фирми, обрзец ПДД МП за последните 3 месеци.
Дополнително
Попуст за добредојде за сите нови клиенти во ОБСГ (кои немаат трансакциска сметка во ОБСГ), без оглед на тоа дали рефинансираат или не кредит од друга банка со кредит во ОБСГ.      

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за потрошувачки кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи


Линкови

Репрезентативен пример:

Репрезентативен пример во МКД

Понуда бр. 1

Понуда бр.2
Понуда бр. 3

Каматна стапка со КЖО*** до

12 месеци

5,75%

24 месеци

6.10%

48 месеци

 6,45%

Каматна стапка со КЖО*** од

13 - 95 месеци

8,45%

25 - 95 месеци

8,25%

49 - 95 месеци

7,75%

Пример:Износ на кредитот


900.000


900.000


900.000

Месечна рата до

12 месеци

12.188

24 месеци

12.348

48 месеци

12.500

Месечна рата од

13 - 95 месеци

13.273

25 - 95 месеци

13.100

49 - 95 месеци

12.810

СВТ за прв период


7.10%


7,49%


7,85%

СВТ за втор период   9,71%   9,90%   9,54%
Вкупен износ што го плаќа клиентот   1.257.639   1.222.548   1.212.291


*** Пресметката погоре се однесува за кредити со КЖО со износ од 900.000 МКД и со најдолг рок на отплата од 95 месеци. Во пресметката е вклучена и 0,85 % премија за кредитно животно осигурување.

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби