A+ / A-

Нај Нај кеш денарски кредит

За кого е наменет?

Нај Нај кеш кредитот  е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка.

Максимален износ

900.000 МКД

Рок на отплата

До 95 месеци

Каматна стапка

Каматната стапка е фиксна и загарнтирана за целото времетраење на кредитот. Со цел да бидеме транспарентни кон клиентите и да излеземе во пресрет на сите нивни потреби, на располагање се следните три понуди:

-Понуда 1: фиксна КС за 12 месеци + фиксна КС од 13. до 95. месец

Каматната стапка е фиксна за првата година, од 5,75% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,12%); до 8,00% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,71%). Каматната стапка од 13. до 95. месец е фиксна и изнесува 8,45% за кредити со кредитно животно осигурување до 10,00% за кредити без животно осигурување. (СВТ 9,71%)

- Понуда 2: фиксна КС за 24 месеци + фиксна КС од 25. до 95. месец

Каматната стапка е фиксна за првите 24 месеци, од 6,10% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,44%); до 7,95% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9,49%). Каматната стапка од 25. до 95. месец е фиксна и изнесува 8,25% за кредити со кредитно животно осигурување до 9,75% за кредити без животно осигурување. (СВТ од 9,49%)

- Понуда 3: фиксна КС за 48 месеци + фиксна КС од 49. до 95. месец

Каматна стапка е фиксна за првите 48 месеци, од 6,45% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ од 6,91%); до 8,95% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 8,95%). Каматната стапка од 48. до 95. месец е фиксна и изнесува 7,75% за кредити со кредитно животно осигурување до 9,45% за кредити без животно осигурување. (СВТ од 8,95%)


Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.


Валута

МКД

Административен трошок

0 МКД Административен трошок во период од 10.10.2017- 31.01.2018

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари, трошок за апликација 0 МКД ( во период од 10.10.2017-31.01.2018), трошок за одржување на трансакциската сметка 29 МКД месечно (за пензионери трошокот изнесува 20 денари), провизија за проверка во Македонско кредитно биро 300 МКД.

Предвремена отплата

Без провизија за предвремена отплата.

Услови за рефинансирање

Провизија за рефинансирање на постоечки Кеш експрес кредити со нов Кеш експрес кредит во ОБСГ изнесува 2 000 МКД доколку:

 • времето поминато од ставање во отплата на постоечкиот кредит предмет на рефинансирање до моментот на рефинансирањето заедно со рокот на враќање на новиот кредит изнесува повеќе од 95 месеци и/или
 • износот на новиот кредит е зголемен за помалку од 25% од делот кој ќе биде предмет на рефинансирање


Критериуми

 • За месечни примања >30.000 МКД, соодносот ануитет/плата ½. За месечни примања <30.000 МКД од 1/3 до 1/2 во зависност од клиентската група
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот.

Обезбедување

  За кредити до 600.000 МКД - без жирант и без солемнизиран договор*  
  За кредити од 600.000 -900.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • Административна забрана и меница од барателите.
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции и млади пензионери до 58 години, за кредит до 600.000 МКД и до 95 месеци - без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит од 600.000 МКД-900.000 МКД- 1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 2 и останати пензионери, за кредит до 480.000 МКД без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит над 480.000 МКД -1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 3, за кредит до 300.000 МКД - без жиранти; за кредит над 300.000 МКД - 1 жирант.
 • За останати клиенти, 1 жирант.

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта.
 • потврда за висина на примања.
 • за вработени во приватни фирми, обрзец ПДД МП за последните 3 месеци.
Дополнително
Попуст за добредојде за сите нови клиенти во ОБСГ (кои немаат трансакциска сметка во ОБСГ), без оглед на тоа дали рефинансираат или не кредит од друга банка со кредит во ОБСГ.      

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за потрошувачки кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи


Линкови

Репрезентативен пример:

Репрезентативен пример во МКД

Понуда бр. 1

Понуда бр. 2 Понуда бр. 3

Каматна стапка со КЖО*** до

12 месеци

5,75%

24 месеци

6.10%

48 месеци

 6,45%

Каматна стапка со КЖО*** од

13 - 95 месеци

8,45%

25 - 95 месеци

8,25%

49 - 95 месеци

7,75%

Пример:Износ на кредитот


900.000


900.000


900.000

Месечна рата до

12 месеци

12.192

24 месеци

12.348

48 месеци

12.506

Месечна рата од

13 - 95 месеци

13.281

25 - 95 месеци

13.100

49 - 95 месеци

12.816

СВТ за прв период


7.10%


7,48%


7,85%

СВТ за втор период   9,71%   9,49%   8,95%
Вкупен износ што го плаќа клиентот   1.258.242   1.236.189   1.212.291


*** Пресметката погоре се однесува за кредити со КЖО со највисок износ од 900.000 МКД и со најдолг рок на отплата од 95 месеци. Во пресметката е вклучена и 0,85 % премија за кредитно животно осигурување.


Обезбедување:
До 900.000 МКД без жиранти, со солемнизација на договор*

▪ Меница
▪ до 300.000 МКД и до 60 месеци – без жиранти;
▪ над 300.000 МКД или повеќе од 60 месеци – еден жирант.принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби