RSS
A+ / A-

Платен промет во странство

I.Општи информации

Платниот Промет со странство сите активности ги извршува согласно Законот за девизно работење, Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство и Упатството за начинот на вршење на платен промет со странство.
Службата за платни системи на Охридска Банка АД Скопје во делот на работењето со платниот промет во странство нуди квалитетен, комплетен, брз и ефикасен банкарски сервис применувајќи најсовремени софтверски решенија и воспоставување широка мрежа на коресподентни банки во светот.

II.Наплати/Плаќања

Сите правни лица, резиденти и нерезиденти, може да вршат наплати и плаќања кон странство. Наплатите и плаќањата се извршуваат со ефективни странски пари и со користење на меѓународните инструменти за безготовински плаќања – чек, дознака-линк и инструментите во рамките на документарното работење - инкасо документи, акредитив, гаранции-линк.

За наплата на средства од странство крајниот корисник треба да му ги обезбеди следните податоци на налогодавачот на плаќањето:

 • Целосен назив и адреса на фирмата
 • ИБАН број за Вашата девизна сметка
 • Следните податоци за нашата банка:
  Охридска банка АД Скопје
  Ул. Орце Николов, бр. 54
  1000 Скопје
  SWIFT CODE: OHRDMK22

За извршување плаќање во странство неопходно е да ни ги доставите следните податоци:

 • Име и Презиме и адреса на лицето односно целосен назив и адреса на фирмата – краен корисник на плаќањето
 • ИБАН број и/или број на сметка
 • Целосен назив и адреса на Банката на корисникот и нејзин SWIFT CODE

Банката го известува клиентот – резидент за извршена наплата од нерезидент најдоцна наредниот ден од приемот на покритието, а корисникот на наплатата – резидентот е должен во рок од пет работни дена од приемот на известувањето да и ги достави на банката сите потребни податоци за одобрување на приливот. Банката ја одобрува тековната сметка на клиентот најдоцна наредниот ден по приемот на податоците.

Банката постапува по прифатен налог за извршување на плаќање во странство со датум на валута најдоцна третиот работен ден од датумот на прифаќање на налогот, во спротивно за неприфаќање на налогот банката го известува налогодавачот најдоцна наредниот ден од денот на поднесувањето на налогот.

Сите наплати и плаќања од странство подлежат на специфичен девизен режим и соодветна законска регулатива.

За вистинитоста на податоците и автентичноста на приложената документација одговорност сносат корисникот на наплатата – резидент односно налогодавачот – резидент.

II-1.Чек

Чекот е инструмент/документ за плаќање кој се користи во меѓународниот платен промет со кој се дава налог за исплата на одредена сума на пари на корисникот на чекот.
Банката издава и врши наплата на чекови кои гласат на странска валута во зависност од нивниот тип и износ. Чековите кои се доставуваат на финална наплата во странство се исплаќаат после добивањето на покритието од коресподентната банка.

II-2.Дознака

Меѓународната дознака е најбрз и најефикасен начин за извршување плаќања и наплати од странство.
Плаќањата се извршуваат со средства по основ на приливи од странство, купени девизни средства на девизен пазар или девизен кредит, додека пристигнатите наплати може да се искористат за плаќања во странство или продажба на девизен пазар.

II-3.Документарно работење

Инкасо документи

Инкасото е инструмент кој се користи во меѓународното трговско работење и претставува наплата на одреден износ на средства преку банка врз база на презентација на одредена документација при што банката се јавува во улога на посредник.
Овој инструмент се користи за зголемување на сигурноста во работењето, посебно кога се работи за партнери од т.н. ризични земји.
Банката врши пуштање документи на наплата – ностро инкасо и прифаќање на документи за плаќање – лоро инкасо.

Акредитиви

Акредитивот е значаен платен инструмент во надворешно трговската размена со кој налогодавачот преку банката му става на располагање на корисникот одреден износ кој тој може да го наплати после исполнувањето на одредени претходно договорени услови во даден временски рок.
Овој инструмент го намалува ризикот во работењето и ги штити интересите на двете договорни страни: купувачот се осигурува за квантитетот и квалитетот на стоката и рокот на испорака, а продавачот се осигурува дека ќе изврши наплата за испорачаната стока.

Основни типови на акредитив се:

 • Ностро /увозен/ акредитив
 • Лоро /извозен/ акредитив

Понатаму во зависност од договорот со клиентите и условите за плаќање акредитивот може да биде: конфирмиран или неконфирмиран, пренослив, stand by, револвинг и сл.

Гаранции

Гаранцијата претставува инструмент за обезбедување кој за банката која ја издава претставува неотповиклива обврска да ја плати на корисникот одредената сума доколку должникот во предвидениот рок не ги исполни обврските според гаранцијата.

Банката работи со ностро и лоро гаранции кои во зависност од предметот и условите може да бидат:

 • Тендерски
 • Чинидбени
 • Платежни
 • Царински
 • Авансови

III. Инструменти за плаќање

Трансакциите во платниот промет со странство се извршуваат на законски пропишани обрасци кои може да се доставуваат во хартиена или електронска форма:

 • Образец 743 – Извештај за наплата од странство
 • Образец 1450 – Налог за извршување дознака во странство или Извештај за исплата по акредитив
 • Образец 1451 – Налог за отворање акредитив

Tарифник

Корисни линкови

принт
Курсна листа повеќе
датум: 21.10.2014
200
21.10.2014, 00:00 - 21.10.2014, 23:59 Физички лица
 • Куповен Продажен
  Среден
Правни лица
 • Куповен Продажен
  Среден

Експозитури