A+ / A-

Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувањa

1. Деловен простор во Охрид

  • намена - деловен простор - дуќан
  • површина – 20 м2 и магацин 37 м2
  • локација – Ул,,Јане Сандански,, 78 Охрид
  • начин на продажба - непосредна спогодба
  • цена – 9.000,00 Еур

2. Ладилник во старо Нагоричане, Куманово

  • земјиште 10589 м2 ( дворно место 8811м2 и земјиште под објект 1778м2)
  • ладилник (Деловен простор 1385м2 и помошни простории 276м2)
  • опрема за ладење и брзо замрзнување
  • начин на продажба - непосредна спогодба  
  • цена 350.000,00 евра

*Сите средства кои што се превземени врз основа на ненаплатените побарувања, заинтересираните странки можат да ги разгледаат по предходна најава во Охридска Банка АД Скопје во тек на работно време, од понеделник до петок. Имотот е сопственост на банката.

Лица за контакт:

 -      Димче Маркоски 02/3167-621; 070/388-056 

e-mail: Dimche.Markoski@ob.com.mk

-       Раде Орџановски 02/3167-657; 072/256-322 

e-mail: Rade.Orgjanovski@ob.com.mk

принт