RSS
A+ / A-

Трансакциска сметка

Трансакциската сметка служи за евидентирање на сите трансакции кои се вршат преку банката (плата, кредити, депозити, картички ...).
Трансакциската сметка претставува единствен и неповторлив нумерички податок од 15 цифри кои служат за идентификација на учесниците во платниот промет и истата е пријавена во Единствениот централен регистар на трансакциски сметки.
Секое физичко лице може да поседува (отвори) најмалку една денарска и една девизна трансакциска сметка во зависност од своите потреби.

Денарска трансакциска сметка

Денарска трансакциска сметка задолжително поседува секое лице кое врши денарски трансакции преку банка. Денарска трансакциска сметка може да отворат сите физички лица државјани на Република Македонија, како и физички лица странски државјани кои имаат третман на резиденти согласно законската регулатива во Република Македонија и имаат добиено лична карта за странец-резидент издадена од МВР на РМ.

Денарска трансакциска сметка може да поседуваат и малолетни лица, како и лица на кои им е одземена деловната способност при што барањето за отворање на сметката мора да биде поднесено од нивните законски застапници или старатели согласно законските одредби.

Не заборавајте!

Средствата од Вашата трансакциска сметка можете да ги користите преку дебитните картички на Охридска банка: Маестро, MasterCard Стандард дебит и VISA classic дебитна картичка, електронско банкарство OBSGNet, како и преку траен налог за плаќање на сметки.

Потребни документи за отворање на денарска трансакциска сметка

Денарска трансакциска сметка може да отворите во најблиската експозитура на Охридска банка.

За повеќе информации за сметките контактирајте не во нашите експозитури или на smetki@ob.com.mk

Дозволено пречекорување

Клиентите кои своите редовни месечни примања ги примаат преку Охридска банка може да аплицираат за пречекорување на денарска трансакциската сметка. Пречекорувањето на трансакциска сметка претставува краткорочен ненаменски кредит со кое клиентите добиваат дополнителни средства на располагање на нивната трансакциска сметка.

Пречекорувањето се одобрува со рок на важност од една година и истото е со можност за автоматско обновување по истекот на една година.

Потребни документи за отворање на пречекорување:

Каматни стапки за трансакциска тековна сметка:

  • Пасивна каматна стапка 0,05%
  • Каматна стапка на дозволено пречекорување 11,25%

Траен налог

Услугата траен налог е автоматизиран метод на плаќање со кој клиентот дава овластување на Охридска банка, во негово име и од средствата на неговата трансакциска сметка, без надомест, да врши плаќања на редовните режиски трошоци (електрична енергија, вода, телефон, топлификација итн).

Потребни документи за активирање траен налог:

Девизна трансакциска сметка

Девизна трансакциска сметка е сметка преку која можат да се вршат трансакции кон странство во странска валута. Девизна трансакциска сметка може да отворат физички лица резиденти и нерезиденти.

Физичко лице резидент девизна трансакциска сметка може да отвори со важечка лична карта или македонски пасош, додека физичко лице нерезидент за да отвори девизна трансакциска сметка потребно е да приложи валиден странски пасош.

 

 

принт

VISA BUSINESS 

Станбен кредит

Бесплатна годишна членарина за првата година

Експозитури