A+ / A-

Собрание на акционери XXXIХ-та седница

Јавен повик за XXXIX-тата седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

Пријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик  

Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието

I. Процедурален дел

  1. Отворање на Собранието
  2. Избор на работни тела   
    • избор на претседавач,
    • записничар (нотар) и комисија за броење гласови.

II. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

2. Усвојување на Записникот од XXXVIII седница на Собранието на акционери на Банката

3. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со 

- Пречистен текст на Статутот на Охридска Банка АД Скопје

Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

  • Предлог одлуки од акционер

Постапка за гласање преку полномошник:

Усвоени материјали на 39-та седница на Собранието на акционери:

Резултати од гласање


принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...