A+ / A-

Собрание на акционери XXXVI-та седница

Јавен повик за XXXVI-тата седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

Пријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа

Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието

Податоци за кандидати за членови на Надзорен одбор и на Одбор за ревизија

Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

  • Предлог одлуки од акционер

Постапка за гласање преку полномошник:

Прашања од акционерите во врска со точките од дневниот ред

Прашања и одговори:
Прашањата поставени од акционерите и одговорени за време на седницата

Резултати од гласање

Усвоени одлуки од XXXVI-та седница на Собранието на акционери на Охридска банка АД Скопје

- Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска Банка АД Скопје

- Одлука за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување на Охридска Банка АД Скопје

- Одлука за разрешување на член на Надзорниот Одбор на Охридска Банка АД Скопје

- Одлука за именување на член на Надзорниот Одбор на Охридска Банка АД Скопје

- Одлука за разрешување на член на Одборот за ревизија на Охридска Банка АД Скопје

- Одлука за именување на член на Одборот за ревизија на Охридска Банка АД Скопје

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...