A+ / A-

Станбен кредит

Станбениот кредит на Охридска банка е наменски кредит за купување, изградба или за реновирање недвижен имот.

За кого е наменет?

Станбениот кредит е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, клиенти на Охридска банка.

Максимален износ

200.000 ЕУР

Рок на отплата

До 360 месеци
До 180 месеци за реновирање

Грејс период

12 месеци за изградба, во спротивно 6 месеци

Каматна стапка

 

Каматната стапка е фиксна за првите 5 години, од 4,00% за кредити со кредитно животно осигурување и од 4.30% за кредити без кредитно животно осигурување.Каматната стапка по 5-тата година за кредити со и без кредитно животно осигурување е варијабилна и истата е збир од фиксна маргина (која моментално изнесува 5,75%) +6м стапка на ЕУРИБОР (EURIBOR) што важи на денот на склучување на договорот, а во секој случај по 5тата година каматната стапка не може да биде пониска од 5,75%. Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.

 

Валута

МКД со девизна клаузула.
Каматната стапка е годишна, со девизна клаузула

Административен трошок

0% административен трошок за сите нови апликации во периодот од 01.04 - 31.07.2017!

Предвремена отплата

0% со сопствени средства 
5% при рефинансирање со кредит од друга банка.

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари, трошок за одржување на трансакциската сметка 26 МКД месечно, нотарски трошоци и трошоци за осигурување недвижен имот од сите ризици. Без трошок за проценка и без трошок за апликација од 01.04 до 31.07.2017!

Критериуми

 • Сооднос ануитет/плата 1/2  
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

 • Средствата се исплаќаат наменски според купопродажниот договор или за рефинансирање станбен кредит во друга банка.

Обезбедување

 • Административна забрана и меница од барателите
 • Хипотека на недвижен имот
  - за сооднос хипотека кредит <1,25%, минимум 20% учество
  за сооднос хипотека кредит ≥ 1.25%, минимум 15% учество
  за сооднос хипотека кредит ≥ 1.30%, минимум 10% учество
  за сооднос хипотека кредит ≥ 1.40%, учество не е задолжително
 •  во случај предмет на хипотека да биде друг стан потребен однос помеѓу вредноста на хипотеката и износ на кредитот е 1,25:1
 • Осигурување недвижен имот

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта,
 • потврда за висина на примања,
 • за вработени во приватни фирми, образец ПДД МП за последните 3 месеци.

 

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за станбен кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови


Репрезентативен пример:

Станбен кредит во евра за период на отплата 20 години  
Износ на кредит 30.000 ЕУР
Рок на кредитот 240 месеци
Месечна рата за првите пет години* 189 ЕУР
Месечна рата после 5-тата година* 212 ЕУР
Вкупен износ што го враќа клиентот 49.423 ЕУР

 

*Во пресметката на месечната рата е вклучена и 0,44% премија за основен пакет за кредитно животно осигурување.

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби