A+ / A-

Станбен кредит

Станбениот кредит на Охридска банка е наменски кредит за купување, изградба или за реновирање недвижен имот.

За кого е наменет?

Станбениот кредит е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, клиенти на Охридска банка.

Максимален износ

100.000 ЕУР

Рок на отплата

До 360 месеци
До 180 месеци за реновирање

Грејс период

12 месеци за изградба, во спротивно 6 месеци

Каматна стапка

 

Каматната стапка е фиксна за првите 5 години, од 4,60% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ 5.82%) до 6,25% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 6.22%).Каматната стапка по 5-тата година е променлива по одлука на Банката, a во моментов изнесува од 5,95% за кредити со кредитно животно осигурување до 7,50% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.

 

Валута

МКД со девизна клаузула.
Каматната стапка е годишна, со девизна клаузула

Административен трошок

0,75%-1,50% административен трошок. Административниот трошок е различен за различни клиентски групи.

Предвремена отплата

0% со сопствени средства 
5% при рефинансирање со кредит од друга банка.

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари и трошок за одржување на трансакциската сметка 23 МКД месечно, трошок за апликација 300 МКД. Трошокот за проценка изнесува 2000 МКД, нотарски трошоци и трошоци за осигурување недвижен имот од сите ризици.

Критериуми

 • Сооднос ануитет/плата 1/2  
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

 • Средствата се исплаќаат наменски според купопродажниот договор или за рефинансирање станбен кредит во друга банка.

Обезбедување

 • Административна забрана и меница од барателите
 • Хипотека на недвижен имот во сооднос 1,4:1 спрема кредитот
 • Осигурување недвижен имот

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта,
 • потврда за висина на примања,
 • за вработени во приватни фирми, образец ПДД МП за последните 3 месеци.

 

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за станбен кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови

За дополнителни информации обратете се на krediti@ob.com.mk   

Репрезентативен пример:

Станбен кредит во евра за период на отплата 20 и 30 години

Вкупен износ на кредитот (ЕУР)

Учество
(ЕУР)

Износ на месечна рата (ЕУР)*

Неопходна плата или заеднички месечни приоди (ЕУР)

20 год

30 год

20 год

30 год

40.000

8.000

222

184

445

368

40.000

/

264

230

554

460

 

*Во пресметката на ратата земена е предвид фиксната каматна стапка важечка за првите пет години, а во останатиот период каматната стапка е променлива по одлука на Банката. Во пресметката на месечната рата е вклучена и 0,85% премија за кредитно животно осигурување.

 

Обезбедување:

 • Меница 
 • Хипотека којашто треба да изнесува 1,4:1 во однос на износот на кредитот 
 • Осигурување недвижен имот од сите ризици

СВТ од 5,82%.
0,75% административен трошок. Осигурителна премија за кредитно животно осигурување 0,85% годишно од износот на кредитот (од 2,489-4.237 ЕУР). Вкупен износ што го плаќа потрошувачот од 52.438 до 80.447 ЕУР.

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби