RSS
A+ / A-

Станбен кредит

Станбениот кредит на Охридска банка е наменски кредит за купување, изградба или реновирање на недвижен имот.

За кого е наменет?

Станбениот кредит е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, клиенти на Охридска банка.

Максимален износ

100.000 еур

Рок на отплата

До 360 месеци
До 180 месеци за реновирање

Грејс период

12 месеци за изградба, во спротивно 6 месеци

Каматна стапка

Каматната стапка е годишна, променлива по Одлука на банката

Клиенти со потпишани спогодби - од 5,10% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ 6.18%) до 5,90% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 6,19%)*

Пензионери -  5.65% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ 6.83%); 5,80% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 6.08%)

Останати клиенти на платен список - 6.00% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ 7.21%); 6,15% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 6.46%)

Валута

МКД  со девизна клаузула
Каматната стапка е годишна, со девизна клаузула

Административен трошок

1,25% (минимум 100 еур) за кредити со кредитно животно осигурување

50% попуст за повластени клиенти                                                     25% попуст за клиенти со Спогодба Тип 1

Предвремена отплата

0% со сопствени средства 
3% при рефинансирање со кредит од друга банка

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари и трошок за одржување на трансакциска сметка 15 мкд месечно, трошок за апликација 300 мкд.       Трошокот за проценка изнесува 2000 мкд, нотарски трошоци и трошоци за осигурување на недвижен имот од сите ризици

Критериуми

 • Сооднос ануитет/плата 1/2  
 • При доспевање на последниот ануитет возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години

Исплата

 • Средствата се исплаќаат наменски според купопродажниот договор или за рефинансирање на станбен кредит во друга банка

Обезбедување

 • Административна забрана и меница од барателите
 • Хипотека на недвижен имот во сооднос 1,4:1 према кредитот
 • Осигурување на недвижен имот

Потребна документација

 • Копија од валидна лична карта
 • Потврда за висина на примања
 • За вработени во приватни фирми обрзец ПДД МП за последните 3 месеци

 * За клиенти на платен список од селектирани работодавци

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за станбен кредит
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури
 • Во најкус можен рок ќе ви го одобриме кредитот

Документи

Линкови

За дополнителни информации обратете се на krediti@ob.com.mk   

Репрезентативен пример:

Станбен кредит во евра за период на отплата 15 и 30 години

Вкупен износ на кредитот (ЕУР)

Учество
(ЕУР)

Износ на месечна рата (ЕУР)

Неопходна плата или заеднички месечни приоди (ЕУР)

15 год

30 год

15 год

30 год

20.000

4.000

127

87

256

174

20.000

/

159

108

320

218

Обезбедување:

 • Меница 
 • Хипотека која треба да изнесува 1,4:1 во однос на износот на кредитот 
 • Осигурување на недвижен имот од сите ризици

СВТ од 6,18%.
0,6125% админитративен трошок за повластени клиенти. Осигурителна премија за кредитно животно осигурување 0,85% годишно од износот на кредитот (од 1,176- 3.279 ЕУР). Вкупен износ што го плаќа потрошувачот од 23.078 до 39.313 ЕУР.


принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби