A+ / A-

Автомобилски кредит

Автомобилскиот кредит на Охридска банка е наменски кредит за купување возила за лична употреба.

За кого е наменет?

Автомобилскиот кредит е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, клиенти на Охридска банка

Максимален износ

Без ограничување, во зависност од фактурната вредност на возилото

Рок на отплата

До 84 месеци

Каматна стапка

Каматната стапка е годишна, фиксна за целото времетраење на кредитот, од 6,80% за кредити со и без кредитно животно осигурување (СВТ 8,46%) до 7.60% за кредити со и без кредитно животно осигурување (СВТ ). Каматната стапка е различна за различни клиентски групи.


Валута

МКД  со девизна клаузула
Каматната стапка е годишна, со девизна клаузула

Административен трошок

Од 1% до 2% од износот на кредитот.

Административниот трошок е различен за различни клиентски групи.


Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари, трошок за одржување на трансакциската сметка 29 мкд месечно (за пензионери трошокот за одржување на трансакциска сметка изнесува 20 мкд месечно), трошок за апликација 300 мкд.

Предвремена отплата

0% за сите типови клиенти

Учество

 • 25% од износот на кредитот за клиенти на платен список
 • 35% од износот на кредитот за иматели на сметки

Критериуми

 • За клиенти кои примаат плата преку ОБСГ ½, за останати клиенти 1/3
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

 • Средствата се исплаќаат на сметка на дистрибутерот на возила.

Обезбедување

 • Административна забрана и меница од барателите.
 • Залог на возило до отплата на кредитот
 • Осигурување

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта
 • потврда за висина на примања
 • за вработени во приватни фирми, обрзец М1/М2 и ПДД МП за последните 3 месеци.

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за автомобилски кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби