A+ / A-

I. Процедурален дел

  1. Отворање на Собранието
  2. Избор на работни тела   
    • избор на претседавач,
    • записничар (нотар) и комисија за броење гласови.

II. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

2. Усвојување на Записникот од XXXVI седница на Собранието на акционери на Банката

3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката.

4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:

предлог-одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, од аспект на поединечните членови и колективно.

5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2016  година со писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:

Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2016 година и писменото мислење.

6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2016 година, со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје, и писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:

Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2016  година и писменото мислење.

7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2016  година, со:

Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, и

Предлог-одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2016 година.

8. Предлог-одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2016 година

9. Предлог-одлука за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје

10. Предлог-одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје

11. Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа на органите на Охридска банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија)

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...