A+ / A-

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна банката (Сл. Весник на РМ, бр.134/2007), Охридска банка АД Скопје објавува:

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ со состојба на 30.06.2018 година
*извршени корекции на ден 06.08.2018 година 

СОДРЖИНА:

  • Податоци за Банката
  • Податоци за банкарска група
  • Податоци за акционерската структура на Банката- акционери со квалификувано учество
  • Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на Банката
  • Податоци за процесот на управување со ризици

Преземете го комплетниот извештај тука.Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и член 68 став 1 точка 7 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе одлука за методологијата за управување со ризикот на задолженост(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/17)

Извештајот за стапката на задолженост за II полугодие од 2018 година може да се преземе тука

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...