A+ / A-

Лесен кеш кредит со девизна клаузула

За кого е наменет?

Кеш кредитот е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка.

Максимален износ

20.000 ЕУР

Рок на отплата

До 95 месеци

Каматна стапка

Еден тип на понуда со фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот.

- Понуда 1 (1+7): фиксна КС за 12 месеци + фиксна КС од 13 до 95тиот месец.

Каматната стапка е фиксна за целото времетраење на кредитот и за првиот период изнесува 6,95% (СВТ до 8,09%), за останатиот период е 7,60% (СВТ до 8,79%). Каматните стапки се однесуваат на кредити со кредитно животно осигурување и без кредитно животно осигурување.

Валута

МКД со девизна клаузула
Каматната стапка е годишна, фиксна, со девизна клаузула

Административен трошок

ПРОМОТИВНИ УСЛОВИ ОД 18.02.2019 - 30.04.2019

*БЕЗ АДМИНИСТРАТИВЕН ТРОШОК за кредити со вклучено кредитно животно осигурување

*50% ПОПУСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ТРОШОК за кредити без вклучено кредитно животно осигурување

Редовни услови: 1%-2% (минимум 800 денари) од износот на кредитот во зависност од клиентската група.

Останати надоместоци

Трошок за апликација 200 МКД, Трошок за меница од 100 до 500 МКД,  трошок за одржување на трансакциска сметка 29 МКД месечно (трошокот за пензионери изнесува 20 денари), провизија за проверка во Македонско кредитно биро 400 МКД.

Предвремена отплата

Без провизија за предвремена отплата

Критериуми

 • За месечни примања >30.000 мкд соодносот ануитет/плата ½, за месечни примања <30.000 мкд 1/3
 • За вработени во јавна администрација и селектирани институции
 • При доспевање на последниот ануитет возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 71 години

Исплата

Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот

Обезбедување

За кредити до 12.000 ЕУР - без жирант и без солемнизиран договор

Од 12.001 до 20.000 ЕУР  - 1 жирант или солемнизиран договор*

 • Административна забрана и меница од барателите
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции, Повластени клиенти и клиенти на платен список класифицирани во спогодба Тип 1 и Тип 2 и Пензионери, за кредит до 12.000 ЕУР - без жиранти; за кредит од 12.001 ЕУР до 20.000 ЕУР - 1 жирант или солемнизиран договор
 • За клиенти на платен список со Спогодба Тип 3, останати клиенти на платен список, иматели на сметка и клиенти вработени на определено време, за кредит до 5.000 ЕУР без жиранти; за кредит над 5.001 ЕУР -1 жирант или солемнизација на договор
 • За клиенти вработени на определено време помалку од 1 година, за било кој износ на кредит задолжително да се обезбеди жирант.

Потребна документација

 • Копија од валидна лична карта
 • Потврда за висина на примања
 • За вработени во приватни фирми обрзец М1/М2 и ПДД МП за последните 3 месеци

 

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за потрошувачки кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот;

Документи

Линкови


принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби