A+ / A-

Лесен кеш кредит во денари

За кого е наменет?

Лесен кеш кредит е производ на Банката наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка.


Максимален износ

1.200.000 МКД

Рок на отплата

До 95 месеци

Каматна стапка

Понуда со фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот.

- Понуда 1 (1+7): фиксна КС за 12 месеци + фиксна КС од 13 до 95тиот месец.

Каматната стапка е фиксна за целото времетраење на кредитот и за првиот период изнесува од 5,75% (СВТ 6.81%) , за останатиот период е 8,45% (СВТ 9,72%) со вклучено кредитно животно осигурување и

5,95% (СВТ 6,26%) , за останатиот период е 8,65% (СВТ 9,01%) без кредитно животно осигурување.

Понуда 2 (4+4): фиксна КС за 48 месеци + фиксна КС од 49 до 95тиот месец.

Каматната стапка е фиксна за целото времетраење на кредитот и за првиот период изнесува од 6,45% (СВТ 7,56%) , за останатиот период е 7,75% (СВТ 8,96%) со вклучено кредитно животно осигурување и

6,70% (СВТ 7,06%) , за останатиот период е 7,95% (СВТ 8,25%) без кредитно животно осигурување.


Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно осигурување.

Валута

МКД

Административен трошок

ПРОМОТИВНИ УСЛОВИ ОД 18.02.2019 - 30.04.2019

*БЕЗ АДМИНИСТРАТИВЕН ТРОШОК за кредити со вклучено кредитно животно осигурување

* 50% ПОПУСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ТРОШОК за кредити без вклучено кредитно животно осигурување

Редовни услови:1%-2% (минимум 800 денари) од износот на кредитот во зависност од клиентската група.

Останати надоместоци

Трошок за апликација 200 МКД, Трошок за меница од 100 до 500 МКД, трошок за одржување на трансакциска сметка 29 МКД месечно (трошокот за пензионери изнесува 20 денари), провизија за проверка во Македонско кредитно биро 400 МКД.

Предвремена отплата

Без провизија за предвремена отплата

Критериуми

 • За месечни примања >30.000 мкд соодносот ануитет/плата ½, за месечни примања <30.000 мкд 1/3
 • За вработени во јавна администрација и селектирани институции
 • При доспевање на последниот ануитет возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 71 години

Исплата

Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот

Обезбедување

За кредити до 750.000 МКД - без жирант и без солемнизиран договор

Од 750.001 до 1.200.000  - 1 жирант или солемнизиран договор*

 • Административна забрана и меница од барателите
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции, Повластени клиенти и клиенти на платен список класифицирани во спогодба Тип 1 и Тип 2 и Пензионери, за кредит до 750.000 МКД - без жиранти; за кредит од 750.001 МКД до 1 200.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • За клиенти на платен список со Спогодба Тип 3, останати клиенти на платен список, иматели на сметка и клиенти вработени на определено време, за кредит до 300.000 МКД без жиранти; за кредит над 300.001 МКД -1 жирант или солемнизација на договор
 • За клиенти вработени на определено време помалку од 1 година, за било кој износ на кредит задолжително да се обезбеди жирант.

Потребна документација

 • Копија од валидна лична карта
 • Потврда за висина на примања
 • За вработени во приватни фирми обрзец M1/M2 и ПДД МП за последните 3 месеци

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за потрошувачки кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот;

Документи

Линкови

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби