Депозити 

Депозити специјално креирани да одговараат на Вашите деловни потреби и можности.

Сите Ваши парични средства кои ги користите во секојдневното работење и кои се наоѓаат на Вашите денарски и девизни сметки претставуваат депозити по видување.
Охридска банка Ви нуди конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства со рок на орочување од 1, 3, 6, 12, 24, 36 и од 60 месеци, како и неколку вида депозити приспособени за Вашите деловни потреби и можности.

Орочени депозити     

  • Орочени депозити во денари
  • Орочени депозити во денари со девизна клаузула
  • Орочени девизни депозити

Наменски депозити

  • Охридска банка нуди можност и за депонирање средства како наменски депозити за обезбедување по гаранции, кредити во денари или девизи, кредитни картички, акредитиви и сл.

Каматни стапки

  • Потребните информации околу орочувањето на Вашите слободни парични средства можете да ги добиете од референтите за односи со корпоративни лица во секоја експозитура на Охридска банка.

2019 Ohridska Banka