A+ / A-

Лифт - бизнис кредит

За ниво погоре!


Намена на кредитите:

Кредити наменети за финансирање на тековните деловни активности (набавка на материјали и стока, финансирање на тековно производство, подобрување на ликвидност и сл.)

Рок на враќање и начин на отплата:

  • 13-36 месеци. Враќањето на кредитот може да се врши во еднакви месечни ануитети.

Грејс период :

  • До 12 месеци

Каматна стапка:

  • Промотивна фиксна каматната стапка во износ од 5,5% годишно.

Износ на кредитот:

  • 5000- 50000 ЕУР

Провизии:

  • Провизија за одобрување на кредитот во фиксен износ од 5000 мкд.
  • Без провизија за исплаќање.
  • Без провизија за одржување.


принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби