A+ / A-

Корпоративна општествена одговорност

Корпоративната општествена одговорност на Охридска банка, Сосиете Женерал Групација (Societe Generale Group) вклучува принципи за општествена одговорност на Банката на институционално ниво.
Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност и се дефинира како дел од општествената заедница во која делува.

Со активностите за корпоративната општествена одговорност, опфатени се областите на корпоративно управување, бизнис-етика, и придонесот кон општествената заедница, кон потрошувачите и кон животната средина.

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...