A+ / A-

Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувањa

1. Деловен простор во Охрид

  • намена - деловен простор - дуќан
  • површина – 20 м2 и магацин 37 м2
  • локација – Ул,,Јане Сандански,, 78 Охрид
  • начин на продажба - непосредна спогодба
  • цена – 9.000,00 Еур

*Сите средства кои што се превземени врз основа на ненаплатените побарувања, заинтересираните странки можат да ги разгледаат по предходна најава во Охридска Банка АД Скопје во тек на работно време, од понеделник до петок. Имотот е сопственост на банката.

Лица за контакт:

 -      Димче Маркоски 02/3167-621; 070/388-056 

e-mail: Dimche.Markoski@ob.com.mk

-       Бране Милчески 02/3167-655; 070/395-741 

e-mail: Brane.Milcheski@ob.com.mk

принт