Lost Card +389 (0)46 268 268
Information (02)15050 Contact Center obinfo@ob.com.mk
OBSGNET support (02)15050 Contact center obsgnetsupport@ob.com.mk
Share on social media:

About the Bank

Team spirit, innovation, responsibility and commitment

Bank Profile

Ohridska Banka Société Générale is a universal banking institution, which has been a member of one of the largest financial services groups in the world – the Société Générale Group – since 2007.

Ohridska Banka Société Générale operates in line with the high principles of Société Générale, respecting the four core values of the Group: team spirit, innovation, responsibility and commitment.

Ohridska Banka Société Générale is a loyal partner to the Macedonian economy. Through its network of 27 branch offices, as well as the two business buildings in Skopje and Ohrid, respectively, the Bank fosters long-term banking relations with its clients, manifesting loyalty and commitment, and is as such recognizable on the market.

Ohridska Banka Société Générale is known as a bank that successfully synchronizes the expertise of Société Générale and the experience of its team in the country.


Awards and Recognitions

Ohridska banka Societe General holds national and international awards and recognitions.

Namely, in 2016, the Bank adorned itself with a triple crown awarded by the most significant international banking authorities, as the winner of three awards in the “2016 Bank of the Year” category according to “Global Finance”, “Euromoney”, and the “Banker”. In 2017, “Global Finance” and “Euromoney” again declared Ohridska banka Societe General the “Bank of the Year” in Macedonia, while in 2018, it won the Global Finance’s “Bank of the Year 2018” Award in Macedonia.

Apart from the international awards, Ohridska Banka Société Générale has been continuously winning awards and recognitions on the domestic scene as well, from a number of relevant national entities.

The Bank particulars

Name: Ohridska Banka AD Skopje

Corporate headquarters:

ul. Orce Nikolov br. 54, 1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Phone: + 389 2 3167 600; Fax: +389 2 3117 164

e-mail: obinfo@ob.com.mk

Company registration number: 5004756

EDB (unique tax reference number): MK4020995106987


Giro account: 530000000000176

SWIFT: OHRDMK22

Shareholders assembly 42nd meeting

  Јавен повик за 42. седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

  Пријава за учество за акционер физичко лице

  Пријава за учество за акционер правно лице

  Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   

  Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

  I. Процедурален дел

 1. Отворање на Собранието
 2. Избор на работни тела   
  • избор на претседавач, 
  • избор на записничар (нотар) и на комисија за броење гласови.

  II. Работен дел

 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
 2. Усвојување на Записникот од 41. седница на Собранието на акционерите на Банката.
 3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката.
 4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови, со:
 5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година со Писмено мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со:
 6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО од Скопје  и Писмено мислење по него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со:
 7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година со:
 8. Предлог-одлука за назначување друштво за ревизија на работењето на Охридска банка АД Скопје во календарската 2019 година.

  Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

  Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

 • Предлог одлуки од акционер

  Постапка за гласање преку полномошник:


  Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

  Известување