Lost Card +389 (0)46 268 268
Information (02)15050 Contact Center obinfo@ob.com.mk
OBSGNET support (02)15050 Contact center obsgnetsupport@ob.com.mk
Share on social media:

44th shareholders meeting of Ohridska banka AD Skopje


Respected shareholders of Ohridska banka AD Skopje,

In regards to the current  situation with the Covid-19 virus and the declared state of emergency in the Republic of North  Macedonia,  and in accordance with the recommendations of the Government of the Republic of North Macedonia and the announcement from the Securities and Exchange Commission of the Republic of North Macedonia  from 16.03.2020 on the Modification of Scheduled Assemblies and participation by correspondence, Ohridska Banka AD Skopje, for the purpose of protecting the shareholders, issues the following:


A N N O U N C E M E N T


We inform all Shareholders of Ohridska banka AD Skopje, that according to Article 400-a of the Company Law, the 44th meeting of the shareholders of Ohridska banka AD Skopje scheduled for March 31, 2020 (Tuesday), at 12 pm, in the premises of "Ohridska Banka AD Skopje", Street: Orce Nikolov no. 54, 1000 Skopje,, will be held by written correspondence without physical presence.

In order to exercise its right, all shareholders are invited to vote on the items of the agenda, decisions and materials published on together with the Public Call, by filling the Corresponding Voting Form, which is posted on the bank's official website at the following link https://www.ohridskabanka.mk/shareholders-assembly.nspx

The shareholder should submit the duly completed form for correspondence voting in writing and in original, with full name and surname, handwritten signature of a shareholder individual, i.e. name, address, stamp and full name, surname and handwritten signature of the legal representative of the shareholder legal entity.

Together with the completed Corresponding Voting Form, for the purposes of identification, each shareholder individual is required to submit a copy of the identification document (ID / passport).

Together with the completed Correspondence Voting Form, for the purpose of identification, each shareholder legal entity is required to submit a copy of current proof of registration, i.e. excerpt from the Commercial Register of the shareholder legal entity and a copy of the identification document (ID / passport) from the legal representative of the legal entity.

The Correspondence Voting Form, together with the abovementioned identification documents with an indication “For Shareholders meeting”, must be received at the headquarter of Ohridska banka AD Skopje, Street: Orce Nikolov no.54, 1000 Skopje by 30.03.2020 no later than 16.00 pm. Contact telephone: (0) 2 3167 710

1. Form for voting through correspondence of a shareholder individual

2. Form for voting through correspondence of a shareholder legal entity

3. Public announcement for convoking of the Assembly of Ohridska banka AD Skopje


Ohridska Banka AD Skopje

20.03.2020


Собрание на акционери 44. седница


Јавен повик за 44. седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД СкопјеПријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице


Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   

  Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

  I. Процедурален дел

  1. Отворање на Собранието
  2. Избор на работни тела   
    • избор на претседавач, 
    • избор на записничар (нотар) и на комисија за броење гласови.

  II. Работен дел


  1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
  2. Усвојување на Записникот од 43. седница на Собранието на акционерите на Банката.
  3. Предлог-одлука за зголемување на акционерски капитал со издавање на обични акции со право на глас од 13-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор

Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

  Постапка за гласање преку полномошник:

Поставување на прашања од страна на акционер 

Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

  Известување