A+ / A-

Собрание на акционери XLI седница

Јавен повик за XLI седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

Пријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   

Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

I. Процедурален дел

 1. Отворање на Собранието
 2. Избор на работни тела   
  • избор на претседавач,
  • записничар (нотар) и комисија за броење гласови.

II. Работен дел

 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
 2. Усвојување на Записникот од XL седница на Собранието на акционери на Банката.
 3. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со
  пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје.
 4. Предлог-одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.  


Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

 • Предлог одлуки од акционер

Постапка за гласање преку полномошник:


Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

Известување

Усвоени материјали на XLI-та седница на Собранието на акционери

Резултати од гласање

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...