A+ / A-

Станбен Премиум кредит

Станбениот Премиум кредит на Охридска банка е специјално дизајниран за рефинансирање кредити од други банки.

За кого е наменет?

Станбениот кредит е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, клиенти на Охридска банка.

Максимален износ

200.000 ЕУР

Рок на отплата

До 180 месеци

Грејс период

12 месеци за изградба, во спротивно 6 месеци

Каматна стапка


Каматната стапка е фиксна за првите 3 години, од 3,60% за кредити со кредитно животно осигурување  до 3,80% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматната стапка по 3-тата година е варијабилна и истата е збир од фиксна маргина (која моментално изнесува 5,60% за кредити  со КЖО и 5,80% за кредити без КЖО) +6м стапка на Еурибро (EURIBOR) што важи на денот на склучување на договорот, а во секој случај по 5тата година каматната стапка не може да биде пониска од 5,60% за кредити со КЖО и 5,80% за кредити без КЖО.


Валута

МКД со девизна клаузула.
Каматната стапка е годишна, со девизна клаузула

Административен трошок

0 МКД Административен трошок во период од 10.10.2017 - 31.01.2018

Предвремена отплата

0% со сопствени средства 
5% при рефинансирање со кредит од друга банка.

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари и трошок за одржување на трансакциската сметка 29 МКД месечно (за пензионери трошокот изнесува 20 денари), трошок за апликација 0 МКД (во период од 10.10.2017 - 31.01.2018). Трошокот за проценка изнесува 2000 МКД, нотарски трошоци и трошоци за осигурување недвижен имот од сите ризици. 

Критериуми

 • Сооднос ануитет/плата 1/2  
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

 • Средствата се исплаќаат наменски според купопродажниот договор или за рефинансирање станбен кредит во друга банка.

Обезбедување

 • Административна забрана и меница од барателите
 • Хипотека на недвижен имот
  - за сооднос хипотека кредит <1,25%, минимум 20% учество
  - за сооднос хипотека кредит ≥ 1.25%, минимум 15% учество
  - за сооднос хипотека кредит ≥ 1.30%, минимум 10% учество
  - за сооднос хипотека кредит ≥ 1.40%, учество не е задолжително 
 • во случај предмет на хипотека да биде друг стан потребен однос помеѓу вредноста на хипотеката и износот на кредиот е 1,25:1
 • Осигурување недвижен имот

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта,
 • потврда за висина на примања,
 • за вработени во приватни фирми, образец ПДД МП за последните 3 месеци.


Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за станбен кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби