A+ / A-

Зелена наградна игра!

Со задоволство ги објавуваме 20-те добитници на тротинет од „ЗЕЛЕНАТА наградна игра„ на Охридска банка АД Скопје.

Наградата треба да се подигне најдоцна 60 дена сметано од денот на објавувањето на извештајот за резултатите од извлекувањето (14.03.2019г.) на интернет страницата на Охридска банка АД Скопје www.ohridskabanka.mk.

 За подетални информации околу подигнување на наградата јавете се на Контакт центарот на банката (02) 15050.

 

ДОБИТНИЦИ

СВЕТЛАНА КОЈЧЕВА

РУЖИЦА ПЕТРЕСКА

НАТАША ШЕХИ

ФИСНИК АХМЕТИ

НЕБОЈША ПЕТКОВСКИ

ДАМЈАН МИНОВСКИ

ЛАЗАР ТОПАЛОВСКИ

ФЛОРИНА ИВАНОВ

БОРИС ТАНЕВСКИ

ЛИЛЈАНА АНДОНОВА

ДАИМ МИФТАРИ

САШО КРСТЕСКИ

ЗОРАН МИЈАЛИЧИЌ

ВИОЛЕТА ИВАНОСКА-ЈАНКОВСКА

ЉУПЧО ОРДЕВ

ЕЛЕНА МИНАНОВА

ГОЦЕ СТЕВАНОСКИ

КИРЕ ЃОРГИЕВ

СОЊА ЈАНЕВА

ВАСКО ЈОВАНОВСКИПРАВО И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА:

Квалификувани за учество во Наградната игра се сите полнолетни физички лица – државјани на Република Македонија (лица со и над 18 - годишна возраст на денот на извршување на првата трансакција), кои се корисници на било која од следните картички издадени од Охридска  Банка АД Скопје:

  • Дебитни картички за физички лица:
    - Маестро
    - MasterCard Standard
    - MasterCard Gold

- Visa Classic

  • Kредитни картички за физички лица:

- MasterCard Revolving

- MasterCard Gold

- MasterCard Platinum

- Visa Classic

- Visa Gold

Еден учесник во Наградната игра има право да биде извлечен само за една награда од вкупниот број на награди.

Право на учество во Наградната игра немаат лицата вработени во Охридска банка АД Скопје, како и членовите на нивните потесни семејства.


МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Лицата со направени минимум 10 трансакции со дебитна картичка и минимум 5 трансакции со кредитна картичка за физички лица, издадена од Охридска банка АД Скопје, добиваат шанса за учество во Наградната игра.

Трансакциите извршени од корисниците на дополнителните картички поврзани со основната дебитна или кредитна картичка на корисникот на картичката се евидентираат во корист на носителот на основната картичка за целите на Наградната игра.

Во Наградната игра се вклучени сите трансакции направени од страна на корисникот на картичката и/или од страна на корисниците на дополнителните картички, на продажните места во земјата и е – commerce трансакции (плаќања преку интернет). Во Наградната игра не влегуваат исплати на готовина од банкомат или од ПОС шалтер, членарини, провизии, како и сторнирани трансакции.


 МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕТО:

Извлекувањето на 20 (дваесетте) награди: 20 електрични скутери (единечна вредност 29.990,00 ден.), ќе се врши по принципот на случаен избор по електронски пат со посебен софтвер за таа намена во просториите на ПРИРЕДУВАЧОТ на наградната игра, Охридска банка АД Скопје, со адреса: ул.,,Орце Николов’’ бр.54, 1000 Скопје, на 11.03.2019г. во 10ч. Извлекувањето на наградите ќе биде јавно, во присуство на тричлена комисија, составена од тројца официјални претставници и тоа:

  • двајца претставници од Охридска банка АД Скопје и
  • нотар од Република Македонија

кои ќе водат записник за извлекувањето на добитниците.


ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ:

Резултатите од извлекувањето ќе бидат објавени најдоцна во рок од три дена од денот на извлекувањето, на официјалната интернет страница на Охридска банка АД Скопје.

ПРАВИЛАТА ЗА НАГРАДНАТА ИГРА „ЗЕЛЕНА НАГРАДНА ИГРА„ МОЖЕ ДА ГИ ПОГЛЕДНЕТЕ ТУКА.
принт

CLUB PREMIUM ПАРТНЕРИ

Станбен кредит

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!